در پیچ و خم موهایم بخرام

شاید تو بتوانی رازم را دریابی

و در اینصورت

 شاید بتوانی ارزش نهایی درد هایم را برایم بگویی

نرمی حلقه های قهوه‌ای تیره و روشن موهایم

فقط در طلاقی با نگاه و لمس دستان تو

وجود خواهند داشت...

و تحسین تو

زیبایی ها را ارزشمند می‌کند

چنین است که میگویم

در نبودت

"همه"، "هیچ" است...