درد حاصلِ وجودی است

که نگاهِ محبت آمیزی

بر آن نمی‌ لغزد

و در نبود این " توجه ِ" مشتاق

"همه" اش "هیچ" میشود

و در اینصورت

                   او

وجودی دردناک است که

            وجود ندارد...


از این رو می‌ گویم:

        فکری که درگیر تو باشد

        روحی که مشتاق تو باشد

        نگاهی که تشنه تو باشد

                  مهم‌ترین نیاز های اولیه‌ی انسان‌اند!